Na téjto stránke je uvedený len preklad prevádzkových podmienok serveru.
V súčasnosti platné prevádzkové podmienky serveru sa nachádzajú na tomto mieste.

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY SERVERU

§1 - Úvodné dojednania
1. Súčasné prevádzkové podmienky serveru (ďalej len podmienky) určujú pravidlá využívania serveru Trans-dating.com (ďalej len Servis).
2. Výklad pojmov:
- Server znamená súhrn služieb, poskytovaných pod internetovou adresou Trans-dating.com,
- administrácia znamená osoby dohliadajúce na fungovanie serveru,
- Užívateľ je osoba využívajúca server.


§2 - Využívanie služieb
1. Súbory cookies
a. Pomocné súbory cookies sú nutné k správnemu fungovaniu servera.
b. Vyjadrenie súhlasu, ktorý sa týka využívania pomocných súborov cookies cez server – je záväzné pri pobyte na tomto internetovom portáli.
c. Užívateľ svojím pobytom na serveri dáva najavo súhlas na využívanie pomocných súborov cookies, nutných pre správne fungovanie servera. Toto platí pre ich vytváranie, modifikáciu, prípadne odstránenie zo zariadenia užívateľa.
d. Obsah pomocných súborov cookies môže byť predmetom profilovania.
e. Inštrukcie o používaní doplnkových súborov cookies, ako ich zapnúť či vypnúť nájdete v technickej dokumentácii internetového prehliadača.

2. Registrácia a údaje alebo dáta
a. K Registrácii je potrebné akceptovanie daných podmienok.
b. Za účelom registrácie je potrebné správne vyplniť registračný formulár.
c. Zaregistrovať sa možno len vtedy, keď prehliadať disponuje súbory cookies.
d. Vyplnenie registračného formulára vyjadruje súhlas s pretváraním a využívaním [prostredníctvom serveru nebo administrácie] všetkých údajov z registrácie, ako aj ďalej v procese užívania serveru.
e. Špecifikovanými údajmi sú myslené všetky údaje textové, vizuálne a audiovizuálne.
f. Serverom získané údaje – sú ním spracované pre jeho fungovanie.
g. Prístupom k získaným údajom, ktoré sú skryté – disponuje výhradne admistrátor.
h. Zadané údaje sú spracované až do okamžiku zrušenia registrácie na tomto internetovom portáli, ďalej s prihliadnutím k následnej a nutnej dobe, po ktorú sú uchovávané záložné kópie údajov zadaných alebo získaných od užívateľov, alebo do okamžiku ukončenia prevádzky tohto servera, avšak obdobie uchovávania dát nebude kratšie, než je vymedzené v platnej legislatíve.
i. Dáta zostávajúce v konverzácii, týkajúce sa dvoch či viac užívateľov sú hromadne uchovávané až do okamžiku, v ktorom všetci užívatelia, ktorý sa podieľali na konverzácii – neodstránia danú konverzáciu, alebo nezrušia registráciu na tomto serveri. Toto však platí s prihliadnutím na dostatočné časové obdobie, po ktorom sú uchovávané náhradné kópie dát.
j. Náhradné kópie údajov sú uchovávané maximálne po dobu obdobia šesť mesiacov, ktorá začína od okamžiku ich vzniku.
k. Záložné kópie dát môžu byť použité výhradne v nutných prípadoch, ako je havária servera.
l. Udelenie súhlasu k spracovaniu dát je potrebné k používaniu servera pre zaregistrovaných užívateľov.
m. Administrátorom pre nakladanie s osobnými údajmi je kontakt uvedený na serveri.
n. V prípade odvolania súhlasu na spracovanie údajov je potrebné zrušenie registrácie na tomto serveri.
o. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
p. Dáta alebo údaje z vylúčenej konverzácie môžu byť predmetom profilovania.
q. Údaje vpísané do registračného formulára, alebo tiež zadané neskôr pri používaní servera musia byť pravdivé.
r. V priebehu registrácie a tiež v prípade ďalšieho používania servera môžu byť zaznamenané čísla IP adries, ktoré užívateľ využíva pri napojení na server.
s. Internetové stránky sú umiestnené na serveroch externej hostingovej spoločnosti.

3. Heslá
a. Heslo je uchovávané na serveri v šifrovanom formáte.
b. Nie je možné pripomenutie pôvodného hesla.
c. Užívateľ je povinný uchovávať svoje heslo v tajnosti.
d. V prípade, že používateľ zabudne heslo, môže prostredníctvom formulára požiadať o zaslanie alternatívneho hesla na e-mailovú adresu profilu.
e. Požiadavka na zaslanie alternatívneho hesla môže byť realizovaná len vtedy, keď prehliadač disponuje súbory cookies.
f. akejkoľvek činnosti vykonané s použitím originálneho alebo alternatívneho hesla sú chápané tak, že boli vykonané užívateľom.

4. Využívanie služieb
a. Server obsahuje inzerciu určenú pre zoznámenie a hľadanie vážneho vzťahu, ďalej len zoznámenie
b. Ku zriadeniu profilu je nutné najprv vykonať registráciu na tomto internetovom serveru.
c. Administrácia si vyhradzuje právo overiť si e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.
d. Zriaďovanie profilu s erotickým podtextom je zakázané.
e. Profil sa zobrazí ihneď po jeho zadaní a akceptácii administrátorom.
f. Podmienky, na základe ktorých profil môže byť umiestnený na server, sú na ňom uvedené.
g. Administrátor serveru si vyhradzuje právo k blokovaniu niektorých funkcií serveru užívateľom s neúplným profilom nebo tým, ktorý ho nemajú.
h. Administrátor si vyhradzuje právo na blokovanie niektorých funkcií serveru užívateľom, ktorých profil nebol schválený.
i. Administrátor si vyhradzuje právo kontroly profilu po každej jeho úprave.
j. Administrátor si vyhradzuje právo na blokovanie zobrazenia profilu alebo blokovanie vybraných funkcií serveru po každej vykonanej úprave, do okamžiku nového chválenia profilu.
k. Administrátor si vyhradzuje právo odstránenia ktoréhokoľvek profilu bez udania vysvetlenia.
l. Administrátor si vyhradzuje právo na blokovanie možnosti vytvárania profilu vybraným užívateľom.
m. Na internetovom portáli je možné umiestňovať len profily s charakterom zoznámenia a hľadania vážneho vzťahu, ďalej len inzerciu.
n. Je zakázané umiestňovanie materiálov chránených autorským právom, materiálov obscénnych, urážlivých, porušujúcich právo na súkromie, navádzajúcich k nenávisti rasovej, etnickej, náboženskej, propagujúcej násilie. Nie je dovolené taktiež uverejňovanie
- materiálov erotických a pornografických,
- informácii majúcich za cieľ rušenie tretích osôb,
- informácií, ktoré akokoľvek porušujú práva tretích osôb,
- profilov spojených s prostitúciou, sponzoringom a pasáctvom.
o. KONKRÉTNE JE ZAKÁZANÉ UMIESTŇOVANIE OZNÁMENIA SMERUJÚCE K USKUTECNIENIU SEXUÁLNEJ CINNOSTI S OSOBAMI MLADŠÍMI AKO 18 ROKOV.
p. Administrátor si vyhradzuje právo na odstránenie alebo neodstraňovanie profilov porušujúcich vyššie uvedené obmedzenia.
q. Administrátor si vyhradzuje právo na odstránenie profilov porušujúcich zákon alebo poskytnutie informácií o nich orgánom činným v trestnom konaní.
r. Administrácia si vyhradzuje právo na odstránenie profilov, ktoré nemajú charakter vážneho zoznámenia.
s. V prípade, že nastane spor medzi užívateľmi servisu, administrátor serveru si vyhradzuje právo sa nezúčastniť v tomto spore.
t. Administrátor si vyhradzuje právo na monitorovanie, ako Používatelia využívajú server.
u. Administrácia si vyhradzuje právo zasielania e-mailov týkajúcich sa funkcií serveru.
v. Administrácia internetového portálu si vyhradzuje právo na stanovenie limitov u každej funkcie, ktorou server disponuje.
w. Administrátor si vyhradzuje právo na zmenu rozsahu funkcií serveru v ľubovoľnom okamihu, bez skoršieho upovedomenia užívateľov o tomto.
x. V prípade zmeny funkcií serveru užívateľ deklaruje, že nebude žiadať žiadnu náhradu z tohto titulu.
y. Administrátor si vyhradzuje právo na prerušenie fungovania serveru v ľubovoľnom okamihu bez skoršieho upovedomenia užívateľov o tomto.
z. V prípade prerušenia fungovania serveru užívateľ deklaruje, že nebude žiadať žiadnu náhradu z tohto titulu.

5. Materiály vizuálne a audiovizuálne
a. Užívateľom serveru môže byť povolené pridávať vizuálne alebo audiovizuálne materiály.
b. O funkciu pre pridanie vizuálneho alebo audiovizuálneho materiálu rozhodne administrátor.
c. O rozsahu funkčnosti vizuálneho alebo audiovizuálneho obsahu rozhodne administrátor.
d. Funkcia vizuálnych alebo audiovizuálnych materiálov môže byť kedykoľvek zmenená, bez vedomia užívateľa.
e. Ak sa zmení vizuálna alebo audiovizuálna funkcia, Užívateľ prehlasuje, že nebude požadovať v tomto smere žiadne náhrady.
f. Administrátor si vyhradzuje právo zmeniť akékoľvek pridané materiály, vizuálne alebo audiovizuálne.
g. Administrátor si tiež vyhradzuje právo na zmenu materiálov, vizuálneho alebo audiovizuálneho diela v rámci riešenia zmien, zmien kvality, otočenia a pridania vodoznaku.
h. Je zakázané pridávať vizuálny alebo audiovizuálny materiál, ktorý nezobrazuje užívateľa.
i. Je zakázané pridávať vizuálne alebo audiovizuálne materiály, ktoré porušujú všeobecne uznávané normy spoločenského styku.
j. Ďalšie obmedzenia ohľadom vizuálneho a audiovizuálneho materiálu sú uvedené na týchto stránkach.
k. Užívateľ je plne zodpovedný za obsah vložených vizuálnych alebo audiovizuálnych materiálov.
l. Administrátor si vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek materiál, vizuálny alebo audiovizuálny bez udania dôvodu.

6. Platby
a. Administrátor si vyhradzuje právo zaviesť poplatok za používanie služby kedykoľvek a na akokoľvek dlhú dobu.
b. Rozsah funkcií pokrytý z poplatkov a poplatkov za funkčnosť nájdete na serveru.
c. Rozsah funkcií sa hradí z poplatkov a poplatky môžu byť kedykoľvek zmenené bez upozornenia používateľa.
d. Administrátor si vyhradzuje právo blokovať funkčnosť vybraným užívateľom, ktorí nemajú zaplatené poplatky za tieto funkcie.
e. Môžete si kúpiť určité funkcie, ktoré zaplatíte v predstihu.
f. Funkcie, ktoré sú spoplatnené, alebo za ktoré ste zaplatili sa stávajú aktívne až v okamihu, keď dostaneme od Vás platbu.
g. Užívateľ disponuje právom k rozhodnutiu o možnosti vrátenia zakúpenej funkcie, odstúpiť je možné do 14-tich kalendárnych dní od momentu zakúpenia funkcie.
h. Zmena poplatkov za funkcie vybranej oblasti sa nevzťahuje na funkcie už zaplatené.
i. Nákup funkcie nezaväzuje užívateľa k získaniu ďalšej funkcie.

7. Reklama
a. Administrátor má právo zobrazovať ľubovoľný počet inzerátov a iných reklám, kdekoľvek a akejkoľvek povahy.
b. Užívateľ poskytuje súhlas na obdržanie reklamných materiálov a to nielen na svoju e-mailovú adresu, ale aj prostredníctvom systému serveru, na ktorom prebieha konverzácia.
c. Administrátor nezodpovedá za obsah reklám odoslaných a zobrazených na webe.
d. Za obsah odoslanej reklamy, ktoré sa zobrazujú, zodpovedajú inzerenti alebo sprostredkovatelia predaja reklamy.
e. Všetky sťažnosti na zobrazené reklamy je potrebné podávať inzerentom alebo sprostredkovateľom predaja reklamy.
f. Ak je spor medzi užívateľmi a inzerentom, alebo sprostredkovateľom predaja reklamy, Administrátor si vyhradzuje právo nezúčastniť sa v spore.

8. Sťažnosti a sporné otázky
a. Všetky reklamácie je potrebné zasielať na e-mailovú adresu info@trans-dating.com. Pri reklamácii je potrebné, aby bola vo forme naskenovaného listu, obsahujúc meno, priezvisko, adresu bydliska a predovšetkým vlastnoručný podpis užívateľa, ktorý podáva reklamáciu. Reklamácie, ktoré nebudú vyššie uvedené pravidlá spĺňať nemôžu byť prijaté na posúdenie.
b. Reklamácie sú posudzované v lehote do 30 dní - od okamihu podania reklamácie.
c. Prípadné spory budú riešené prostredníctvom rokovaní medzi užívateľom a administráciou.
d. Ak je konanie uvedené v predchádzajúcom odseku nefunkčné, riešenie sporu podlieha súdu príslušnému pre sídlo administrácie.

9. Zodpovednosť
a. Administrátor nezodpovedá za prípadné škody spôsobené prerušením prevádzky webovej stránky a za akékoľvek závady, ktoré môžu nastať pri prevádzke serveru.
b. Administrátor nezodpovedá za presnosť a obsah oznámení, ktoré sú zverejnené na webových stránkach a za správnosť kontaktných údajov uvedených v reklamách.
c. Administrátor nezodpovedá za to, na aký účel a ako sú použité údaje (vrátane údajov o povahe vizuálneho a audiovizuálneho materiálu).

10. Platnosť predpisu
a. Tieto prevádzkové podmienky serveru platia odo dňa 24.05.2018.
b. V prípade zmien pravidiel budú užívatelia o tejto skutočnosti informovaní prostredníctvom e-mailu.
c. V prípade neprijatia nových predpisov by ste mali odstrániť registráciu v servise. Vaše ďalšie používanie týchto stránok po zmenách v prevádzkových podmienkach serveru znamená ich prijatie.